Lesreglement 2020,

tevens houdende Algemene Betalingsvoorwaarden van toepassing zijnde op deze overeenkomst

 

 1. Een lesuur duurt 50 minuten, een les 1/2 uur duurt 25 minuten.

 

 1. De les gaat altijd door, tenzij de trainer/ster afbelt.

 

 1. Van alle lessen die door weersomstandigheden geen doorgang kunnen vinden worden de eerste twee trainingen hiervan ingehaald.

 

 1. Privélessen (voor 1 persoon) worden ingehaald mits er van te voren met de trainer contact is geweest over de reden van afwezigheid.

 

 1. Eenmaal aangevangen lessen worden nooit ingehaald!!!

 

 1. De trainer/ster beoordeelt of een training geen doorgang kan vinden.

 

 1. Er wordt geprobeerd zoveel mogelijk in homogene groepen te trainen.

 

 1. Er wordt geen les gegeven: op officiële feestdagen (Hemelvaartsdag en 2e pinksterdag) , de mei vakantie periode van maandag 22 april t/m zondag 5 mei (week 17 en 18) en de zomervakantie van maandag 22 juli t/m zondag1 september (weken 30 t/m 35).

 

 1. Indien de groepsgrootte anders wordt dan voor opgegeven of waar oorspronkelijk mee begonnen werd, wordt het totaal aantal lesuren of het lesbedrag evenredig aangepast.

 

 1. In geval van blessures, ziekte, verhuizing etc. kan alleen tot teruggave van het lesgeld worden overgegaan als de vrijgekomen trainingsplaats door iemand anders wordt ingenomen.

 

 1. Indien lessen door eigen toedoen worden gemist kunnen deze niet ingehaald worden.

 

 1. De directie van TennisXperience7 is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en evt. daaruit voortvloeiende schade, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van cursisten.

 

 1. Betaling der verschuldigde lesgelden dient te worden voldaan op de navolgende wijze:
 • door overboeking van het op de nota vermelde totaalbedrag; dit binnen twee weken na ontvangst van de nota.

 

 1. Bij niet tijdige betaling zal het restant van het totaalbedrag ineens verschuldigd en opeisbaar zijn.

 

 1. Alle buitengerechtelijke incassokosten verbonden aan de incasso der vordering, komen ten laste van de cursist c.q. zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger. Deze kosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25,00 en te vermeerderen met BTW.

 

 1. Bij tussentijdse beëindiging door cursist c.q. wettelijke vertegenwoordiger blijft het totale lesgeld verschuldigd.

 

 1. Cursist gaat akkoord dat beeldmateriaal van de events/trainingen waarop de deelnemer te zien is, gebruikt wordt op de (social)media-kanalen van TennisXperience.